job Behandling af persondata ved rekruttering

Behandling af persondata ved rekruttering

I forbindelse med en aktuel rekrutteringsproces, indsamles personoplysninger om dig. Formålet hermed er at vurdere, om du er en kvalificeret kandidat til en ledig stilling hos Højer Møbler.

I forbindelse med din fremsendelse af ansøgning og CV og eventuelle eksamenspapirer og andre medsendte dokumenter modtager og behandler vi en række personoplysninger om dig og dermed bliver vi dataansvarlige for de personoplysninger, du overlader til os.

Vores kontaktoplysninger er: Højer Møbler A/S, Industrivej 12, 9310 Vodskov, CVR nr. 14 79 57 74, mgl@hojermobler.dk

Ved modtagelse af ansøgning
I en rekrutteringsproces behandles de personoplysninger, som du selv har oplyst i din ansøgning eller CV eller som fremgår af andre medsendte dokumenter.

Det vil typisk være oplysninger som: Navn, adresse, fødselsdato, køn, telefonnummer, mailadresse, ægteskabelig status, kvalifikationer/uddannelse (PDL, § 6, stk. 1, nr. 7 (interesseafvejning), GDPR, A 6, stk. 1 litra f (interesseafvej-ning), anbefalinger, erfaringer, motivation samt personlige og faglige egenskaber, som f.eks. eksamensbeviser, køre-kort, truckcertifikat og. Lign. samt referencenoter (PDL, § 6, stk. 1, nr. 7 (interesseafvejning) fra en eventuel ansættel-sessamtale.

Vi anvender hjemlen i PDL § 6, stk. 1, nr. 7/GDPR Art. 6, litra f (interesseafvejning) for behandling af disse personoplys-ninger.

Vi registrerer de fremsendte personoplysninger på HR-drev.

Ved vurdering af ansøgning
Hver enkelt ansøgning bliver gennemgået og ansøgernes kvalifikationer vurderes i forhold til den ledige stilling.
Efter læsning og vurdering af de modtagne ansøgninger foretages en udvælgelse af kandidater, som indkaldes til sam-tale. Du vil straks efter, at vi har modtaget din ansøgning, modtage en mail, hvor vi bekræfter modtagelsen og hvis der i denne mail er anført en dato for, hvornår vi forventer at rekrutteringsprocessen er afsluttet, og du ikke har hørt fra os inden dette tidspunkt, er det fordi, du ikke er kommet i betragtning til den ledige stilling.

Ved ansættelsessamtale
Ved gennemførelse af ansættelsesaftaler vil vi notere yderligere oplysninger om dig ud fra de oplysninger, du videre-giver ved samtalen.

Disse oplysninger vil blive gemt til det videre forløb i rekrutteringsprocessen. Vi anvender hjemlen til at behandle disse data i PDL § 6, stk. 1, nr. 7/GDPR Art. 6, litra f (interesseafvejning).

Ved indhentelse af referencer
Hvis det måtte blive aktuelt at indhente referencer fra en eller flere af dine tidligere arbejdsgivere, vil det kun finde sted efter forudgående samtykke fra dig.

Som hjemmel for at behandle de oplysninger, vi får i forbindelse med indhentelse af de nævnte referencer anvender vi PDL § 6, stk. 1, nr. 1 og GDPR, ark. 6, stk. 1, litra b (samtykke).

Du vil til enhver tid kunne tilbagekalde dit samtykke ved at kontakte os på kontaktoplysningerne, jfr. ovenfor.

Hvis du trækker dit samtykke tilbage, har det først virkning fra dette tidspunkt. Det påvirker derfor ikke lovligheden af vores behandling af oplysningerne før dette tidspunkt, hvor du trækker dit samtykke tilbage.

Ved afslutning af rekrutteringsprocessen
Kommer du ved afslutningen af rekrutteringsprocessen ikke i betragtning til den ledige stilling, vil alle de registrerede oplysninger blive slettet inden for 6 måneder.

Hvis du derimod bliver ansat, vil de oplysninger, som har været en del af rekrutteringsprocessen, blive gemt i en nyoprettet personalemappe.

Ved senere rekruttering
Selvom du har fået afslag på at få den ledige stilling, kan der være situationer, hvor vi kan være interesseret i at gemme sin ansøgning, da vi kan have en forventning om, at vi i nærmeste fremtid kan få brug for en medarbejder med din profil.

Vi vil i den situation tage kontakt til dig for at indhente dit samtykke på, at vi må gemme din ansøgning i af nærmere aftalt periode ud over de 6 måneder.

Rettigheder
Som ansøger har du en række rettigheder i henhold til Persondataloven og Databeskyttelsesforordningen.

Dine rettigheder omfatter:
– Ret til at se oplysninger (indsigtsret, GDPR art. 15)
– Ret til berigtigelse (GDPR art. 16)
– Ret til sletning ”Retten til at blive glemt” (GDPR art. 17)
– Ret til begrænsning af behandling (GDPR art. 18)
– Ret til at blive underrettet i forbindelse med berigtigelse eller sletning af personoplysninger eller begrænsning af behandling (GDPR art. 19)
– Ret til dataportabilitet (GDPR art. 20)
– Ret til indsigelse (GDPR art. 21)

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os, jfr. kontaktoplysninger ovenfor.

Klage til Datatilsynet
Du har mulighed for at klage over vores behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet. Se www.Datatilsynet.dk.