UDVIKLINGSPROJEKTET

Fremtidens Undervisningsfacilitet

Da projektet NyNaturfag blev startet af Katafonden var formålet at øge grundskoleelevernes interesse for naturfagene. Man ønskede at bidrage til en forbedring af grundskolernes naturfagslokaler og dermed naturfagslærernes vilkår for at skabe god, spændende og involverende undervisning. At understøtte udforskende og eksperimenterende, naturfaglig læring og muliggøre, at man også i naturfagene kan vælge mellem mange måder at lære på.

Projektet er en videreudvikling af projektet Fremtidens Undervisningsfacilitet (FUF), hvor Kata Fonden i dette regi har udviklet et indretningskoncept for naturfagslokaler.

Konceptet, er udviklet af en gruppe lærere, forskere og naturfagsformidlere, og er blevet afprøvet ved at ombygge en gammel lade til et naturfagshus (FUF).

I foråret 2012 fik en række skoleklasser undervisning i huset med deres egen lærer, mens forskere så på, hvordan indretningen havde betydning for elevernes engagement og interesse i undervisningen.

Resultaterne af projektet kan læses i rapporten, som du kan downloade i højre spalte på denne side.

Naturfagshuset FUF

En prototype

Her kan du læse om naturfagshusets funktion, indretning og forskellige arbejdsområder.

Oprindelige donorer

NyNaturfag blev udviklet og lanceret at Kata Fonden i 2013 med støtte fra Fremstillingsindustrien, Bitten og Mads Clausens Fond og Det Obelske Familiefond.

I perioden 2013-2018 har Kata Fonden arbejdet med at formidle konceptet til landets kommuner, skoler og arkitekter.

Siden 2018 ejes og drives NyNaturfag af møbel og indretningsvirksomheden Højer Møbler A/S. Højer Møbler A/S vedbliver med at stille erfaringer fra NyNaturfag gratis til rådighed til gavn for danske skoler.

Vi hører meget gerne fra dig, hvis du har forslag eller kommentarer til NyNaturfag på

nynaturfag@hojermobler.dk

Kata Fonden

Kata Fonden er en almennyttig projektfond, der støtter innovativ skoleudvikling ved at donere eksperter, metoder og viden gennem målrettede programmer.

Gennem årene har kata fonden arbejdet med en række projekter som har gjort en forskel for naturfagene i grundskolen bl.a. blivklog.dk, Mange måder at lære på, Fremtidens naturfagslokale, Kemi for de yngste, Klog på naturfag og LEAPS.

Læs mere om katafonden og deres projekter her: http://www.katafonden.dk/

FUF-Rapport

Evaluering viser

I naturfagshuset har vi afprøvet indretnings-konceptet med elever fra 7., 8. og 9. klasse, som er blevet undervist i de nye omgivelser af deres egen lærer. Vi ville undersøge hvordan den nye indretning havde betydning for elevernes engagement og resultaterne var positive.

le od14 1 Udviklingsprojektet

Hvad er resultaterne af evalueringen?

Resultaterne af undersøgelserne viser i hovedtræk at eleverne under forsøgsundervisningen oplevede at de var i flow, at de glemte tiden og at de havde nemt ved at koncentrere sig.

Hvilken metode har vi brugt?

Metoden i evalueringen har været et såkaldt ’mixed methods-studie’, hvor forskere har observeret undervisningen med fokus på flow, gennemført spørgeskemaundersøgelser med elever samt gennemført interviews og fokusgruppeinterviews med både lærere og elever.

Flow

Flow betegner den mentale tilstand, som en person befinder sig i, når vedkommende er fuldstændigt engageret og opslugt af en aktivitet. Flowtilstanden er optimal for læringssituationer på grund af den koncentration, fokusering og fordybelse, der er en del af det at være i flow.

Muligheden for at komme i flow var et væsentligt opmærksom-hedspunkt i afprøvningen, og evalueringen viste at eleverne oplevede en tilstand af flow. De fortalte blandt andet at de glemte tid og sted, hvilket er et af de mest genkendelige karakteristika ved flowoplevelsen.

I projektet konkluderer vi altså, at en indretning efter det nye indretningskoncept kan påvirke måden, der undervises på i rummet, dette på en måde hvor eleverne oplever større engagement og en tilstand af flow. Med andre ord kan en nyindretning eller ombygning skabe flere muligheder for læring.

Spændvidde

Rummets spændvidde med mange forskellige arbejdsstationer og zoner gør det muligt for eleverne at arbejde mere tværfagligt og at differentiere undervisningen, ligesom den tilgodeser elevernes forskellige læringsstile og individuelle behov.

En sådan undervisningsform tilskynder eleverne til at tage mere ansvar. Læreren træder i baggrunden og påtager sig i højere grad en vejlederrolle. Rumindretningen lægger således op til ændrede undervisningsformer, hvilket påvirker mulighederne for, at eleverne kommer i flow.

Undervisningen skal fortsat være veltilrettelagt, og der skal stadig gode lærere til at få undervisningen til at lykkes, men ved at ændre på rummets indretning, som det er realiseret i projektets prototype, viser forskningen altså, at der skabes nye muligheder, som befordrer elevernes læring.

Kontakt

Anne 1 Udviklingsprojektet

Anne Natalie Westergaard Jensen
Rumpilot og projektleder

91 23 04 65
ann@hojermobler.dk

Skal jeg ringe dig op?

Pressemeddelelse

Fra okt. 2012

Pressemeddelelse

Fra i år 2018