FORANDRENDE

INKLUSION

For at behandle eleverne ens, må vi behandle dem forskelligt

Skolerne i dag er igennem en kæmpe forandringsproces, hvor reformens initiativer skal implementeres og tænkes ind i elevernes og lærernes daglige praksis. Dette skaber udfordringer og øger den kompleksitet, som skolerne har været vant til at agere i tidligere.

Inklusion er kommet højt på dagsordenen i takt med at elevernes individualitet stiger, hvor vi i højere og højere grad må tænke ”for at behandle eleverne ens, må vi behandle dem forskelligt”. Dette skaber et øget behov for at tænke variation, differentiering og indre motivation ind i praksis.

formidling Inklusion

For at behandle eleverne ens, må vi behandle dem forskelligt

Skolerne i dag er igennem en kæmpe forandringsproces, hvor reformens initiativer skal implementeres og tænkes ind i elevernes og lærernes daglige praksis. Dette skaber udfordringer og øger den kompleksitet, som skolerne har været vant til at agere i tidligere.

Inklusion er kommet højt på dagsordenen i takt med at elevernes individualitet stiger, hvor vi i højere og højere grad må tænke ”for at behandle eleverne ens, må vi behandle dem forskelligt”. Dette skaber et øget behov for at tænke variation, differentiering og indre motivation ind i praksis.

Motiverede elever styrker gruppen

Skolerne er allerede godt i gang og igangsætter rigtig mange gode initiativer omkring læring, digitalisering, inkludering osv. men for at få de nye udfordringer, som skolereformen har bragt med sig, til at lykkedes, er det vigtigt vi også gentænker det fysiske læringsmiljø. Det er det kulturbærende element i forhold til den måde vi har drevet skole på de sidste hundreder af år. Det rette valg af læringsmiljø kan gøre, at vi kan inkludere alle elever uden af det synliggør og stigmatiserer elever med særlige behov. Vi tror på, at ved at ændre på vores setup i læringsmiljøet, så kan vi skabe miljøer, som motiverer eleverne til læring og som skaber trivsel i hele elevgruppen.

Vi har succeskriterier for inklusion

Tankerne omkring inkludering i dag, retter sig i høj grad mod, både at sikre det enkelte barns individuelle udvikling, samtidig med at vi ønsker at udvikle fællesskabet blandt eleverne, hvor vi i høj grad også har fokus på læringsmiljøet og mulige samspilsprocesser.

For os må vores inklusionsopgave derfor være at søge at fremme alle børns muligheder for deltagelse i forskellige typer af fællesskaber, der matcher mangfoldighed. Er vi ikke bevidste om det fysiske rums betydning for elevens læring og trivsel, kan vi ubevidst komme til at ekskluderer eleverne. Når vi indretter innovative læringsrum har inklusion derfor en særlig plads og vi gør os hver gang tanker om hvordan vi i høj grad kan imødekomme elevernes behov. Derfor har vi nogle guidelines vi søger at have for øje i vores arbejde med at udvikle det fysiske læringsmiljø:

  • I hvor høj grad kan eleverne være MEDSKABENDE?
  • Hvordan KODER vi miljøet, så vi eleverne er bevidste om de læringsaktiviteter, der skal ske i rummet?
  • Hvordan skaber vi plads til MANGFOLDIGHED?
  • Hvordan skaber vi optimal STIMULI i forhold til lyd, lys, luft og farver?
  • Hvordan skaber vi rum, der kan FORANDRES og UDVIKLES?
  • Hvordan aktiverer vi skolens kvadratmeter så vi opnår MAKSIMAL UDNYTTELSE?

Vores succeskriterier for det inkluderende læringsmiljø må derfor være at:

  • Flere elever føler sig inkluderet i læringsmiljøet og ser sig som en værdifuld del af fællesskabet.
  • Flere elever bliver bevidst om deres unikke måde at lære på og forstå at bruge det konstruktivt i læringsmiljøet.
  • Flere elever bliver motiveret, inspireret til læring og kreativitet i det fysiske læringsmiljø.
  • De fysiske læringsmiljøer øger lærerens mulighedsrum og understøtter den pædagogiske vision.

Inspiration

inklusion amfi Inklusion

Vi ser ofte hvordan læringsmiljøet kan løfte elevernes motivation for at lære. Læringsmiljøet giver plads til både den introverte elev, som har brug for ro og den ekstroverte elev med store armbevægelser. Læreren får et større mulighedsrum i forhold til at variere sin undervisning samtidig med at hun ikke mister nærheden med eleverne.

Når eleven får ejerskab og forståelse for sin måde at lære på, giver det læreren en ny forståelse og viden om eleven.

Inklusion igennem læringsmiljøet skal understøtte udviklingen hen mod, at vi kan skabe plads til alle elever, på en måde hvor de føler sig som en værdifuld del af fællesskabet. For at behandle alle børn ens, må vi behandle dem forskelligt.